เทคนิคเลือก โรงเรียนอนุบาล ให้ลูก

เทคนิคเลือก โรงเรียนอนุบาล ให้ลูก การเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกในปัจจุบันมีปัจจัยต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้งความสะดวกในการเดินทางไปรับส่งลูก ค่าเทอมที่เหมาะสมกับที่เตรียมเอาไว้ และระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งการเลือกโรงเรียนโดยพิจารณาจากระบบการเรียนจะมีให้เลือกอยู่ 2 แบบหลักๆ ได้แก่ การเลือกโรงเรียนตามระบบการศึกษาทั่วไป และการเลือกโรงเรียนที่มีแนวทางการสอนแบบพิเศษ หรือที่เรียกกันว่าโรงเรียนทางเลือก ซึ่งเป็นทางเลือกให้กับเด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกเหนือจากวิชาการ

เลือกโรงเรียนตามระบบการศึกษาทั่วไป จะเป็นแบบที่คล้ายกับสมัยที่คุณพ่อคุณแม่เรียนตอนเด็กๆ มีทั้งโรงเรียนของทางภาครัฐ และของเอกชน โดยของภาครัฐจะมีค่าเทอมที่ถูกกว่าของภาคเอกชน ซึ่งการเรียนในแนวทางนี้จะเน้นการเรียนรู้เป็นแบบวิชาการ โดยคุณครูในโรงเรียนจะสอนให้เด็กสามารถอ่านหนังสือ และสามารถบวกลบเลขได้ ก่อนจะจบการศึกษาระดับอนุบาล ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้วิชาการต่างๆ เป็นไปได้รวดเร็ว โรงเรียนอนุบาลแบบเน้นวิชาการนี้ มีหลายรูปแบบ ทั้งแบบวิชาการเข้มข้น และแบบวิชาการผสมกิจกรรม ซึ่งแบบวิชาการเข้มข้น จะมีการกวดวิชาเพิ่มเติมให้เด็กมีความพร้อมในการสอบเข้าโรงเรียนประถมชื่อดัง เช่น โรงเรียนเครือสาธิตฯ โรงเรียนเครือคาทอลิกต่างๆ ส่วนแบบวิชาการผสมกิจกรรม จะให้เด็กมีการเล่นเกมเพื่อให้เกิดทักษะ และความสนุกสนาน ซึ่งอาจเป็นเกมฝึกการบวกลบเลข ฝึกการใช้ภาษาพูดภาษาเขียน นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการสอน ทั้งแบบเป็นโรงเรียนสองภาษา โดยสอนวิชาการด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และโรงเรียนนานาชาติ ที่ช่วยให้เด็กได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนและการพูดคุยกับเพื่อน เสมือนเรียนในต่างประเทศ ซึ่งค่าเทอมก็จะสูงขึ้น

เลือกโรงเรียนที่มีแนวทางการเรียนการสอนแบบพิเศษ หรือที่เรียกกันว่าโรงเรียนทางเลือก เป็นการเน้นให้เด็กรู้สึกมีความสุขที่ได้ไปโรงเรียน เน้นการทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของเด็กในด้านต่างๆ นอกเหนือจากวิชาการ สำหรับการเรียนการสอนในแบบนี้ จะทำให้เด็กเรียนไม่ทันเพื่อนที่เรียนแบบเน้นวิชาการบ้างเมื่อเริ่มเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในช่วงแรก แต่หากปรับตัวได้แล้วก็จะเรียนไปพร้อมกับเพื่อนได้แบบมีความสุข โดยโรงเรียนทางเลือกนั้น มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ซึ่งจะขอยกตัวอย่าง ดังนี้

1. โรงเรียนแนวการสอนแบบโครงการ (Project Approach) จะสอนเด็กโดยให้เด็กสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง สอนให้เด็กรู้จักกระบวนการทางความคิด และการปฏิบัติด้วยตนเอง

2. โรงเรียนแนวการสอนแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf) จะสอนให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น เด็กจะได้ฝึกศิลปะ และดนตรี เพื่อพัฒนาให้เด็กเป็นคนที่มีสังคมที่สมบูรณ์

3. โรงเรียนแนวการสอนแบบพหุปัญญา (Muliple Intelligence) จะสอนให้เด็กสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ประสานความรู้ในด้านต่างๆ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านตรรกะคณิตศาสตร์ ด้านการเข้าสังคม ด้านการเข้าใจตัวเอง ด้านการเข้าใจธรรมชาติ ด้านดนตรี ด้านมิติสัมพันธ์ และด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว

4. โรงเรียนแนวการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ (Montessori) จะสอนให้เด็กเรียนรู้จากการที่ครูสาธิตเรื่องต่างๆ ให้เด็กดูอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ให้เด็กได้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง หากไม่เข้าใจตรงไหน ครูผู้สอนก็จะสาธิตวิธีทำให้ดูอีกครั้ง

ไม่ว่าจะเลือกโรงเรียนที่มีแนวทางการเรียนการสอนแบบวิชาการทั่วไป หรือแบบทางเลือกให้กับลูก สิ่งสำคัญก็คือ ต้องสอนให้ลูกเป็นคนดี อยู่ในศีลในธรรม และควรแบ่งเวลาอยู่กับลูกให้มาก เพื่อความอบอุ่นในครอบครัว ซึ่งจะทำให้ลูกมีความสุขอย่างยั่งยืน

You may also like